lunes, marzo 30, 2020

Latín I: texto para la semana 30 abril-3 marzo

Una vez terminada la lección XV. En esta semana tenéis que traducir este texto. Dudas a lilloredonet(arrroba)gmail.com


Mīles in Germāniā (cap. I-XV)
Aemilius, Mārcī et Quīntī avunculus, quī in Germāniā mīlitat, hodiē est in vīllā prope Tūscu­lum, ubi puerī cum parentibus suīs habitant. Aemilia, māter Mārcī et Quīntī, frātrem suum adesse gaudet.
Puerī Aemilium interrogant: “Cūr in Germāniā habitās, avuncule?”
“Magnus est exercitus Rōmānus in Germāniā” inquit Aemilius  “quī contrā  hostēs pugnat; in eō exercitū sum mīles.”
Mārcus: “Quō in oppidō habitās, dum in Germāniā mīlitās?”
Rīdēns respondet Aemilius: “Nōn in oppidō, sed in castrīs habitō. Castra sunt oppidum mīlitum. Habitō in magnīs castrīs mīlle passūs ā fīne imperiī.”
Quīntus: “Quot mīlitēs illīc habitātis?”
Aemi­lius: “In castrīs nostrīs sex mīlia peditum equitumque habitāmus.”
Mārcus: “Num fēminae et puerī cum mīlitibus habitant?”
Aemilius: “Nūllae fēminae aut puerī in castrīs habitant cum mīli­tibus, quia nec fēmi­nae nec puerī mīlitāre possunt. Neque iīs licet castra in­trāre. Circum castra fossa lāta est et vāllum duo mīlia passuum longum et prope decem pedēs altum. Quattuor portae per vāllum in castra dūcunt, sed cum hostēs castra oppugnant, portās claudimus et vāllum ascendi­mus. Pīla in hostēs iacimus et, sī necesse est, gladiīs castra dēfendi­mus aut ipsī im­pe­tum facimus in hostēs.

No hay comentarios: