sábado, diciembre 18, 2021

viernes, diciembre 10, 2021

Texto griegos del Nuevo Testamento en Griego II Evangelio según san Lucas

 


Estos días leemos en Griego II el Evangelio de San Lucas para conmemorar la Navidad. 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ

Nacimiento de Jesús

21Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλθεν δόγμα παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην.

 

2αὕτη ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου.

 

3καὶ ἐπορεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαι, ἕκαστος εἰς τὴν ἑαυτοῦ πόλιν.

 

4Ἀνέβη δὲ καὶ Ἰωσὴφ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐκ πόλεως Ναζαρὲθ εἰς τὴν Ἰουδαίαν εἰς πόλιν Δαυὶδ ἥτις καλεῖται Βηθλέεμ, διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ πατριᾶς Δαυίδ,

 

5ἀπογράψασθαι σὺν Μαριὰμ τῇ ἐμνηστευμένῃ αὐτῷ, οὔσῃ ἐγκύῳ. 

 

6Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν αὐτήν,

 

7καὶ ἔτεκεν τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐσπαργάνωσεν αὐτὸν καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν φάτνῃ, διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι.


Anuncio a los pastores


8Καὶ ποιμένες ἦσαν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ αὐτῇ ἀγραυλοῦντες καὶ φυλάσσοντες φυλακὰς τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὴν ποίμνην αὐτῶν.

 

9καὶ ἄγγελος κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς καὶ δόξα κυρίου περιέλαμψεν αὐτούς, καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν.

 

10καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἄγγελος· μὴ φοβεῖσθε, ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ,

 

11ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτὴρ ὅς ἐστιν χριστὸς κύριος ἐν πόλει Δαυίδ.

 

12καὶ τοῦτο ὑμῖν τὸ σημεῖον, εὑρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμένον καὶ κείμενον ἐν φάτνῃ.

 

13καὶ ἐξαίφνης ἐγένετο σὺν τῷ ἀγγέλῳ πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου αἰνούντων τὸν θεὸν καὶ λεγόντων·

14δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ

καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη
ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίας.

Pompeya, vida y muerte bajo el volcán. Conferencia online Ateneo de Valencia Martes 14 de diciembre

 

La próxima conferencia del Ciclo Maravillas del Mundo Antiguo y Moderno llega el próximo martes 14 de diciembre a las 19 horas con la conferencia online "Pompeya, vida y muerte bajo el volcán" y que ofrecerá el Doctor en Filología Clásica por la Universidad de Salamanca, escritor y colaborador en Historia National Geographic y Arqueología e Historia, Dr. Fernando Lillo Redonet. Se podrá seguir en directo por nuestro Canal de YouTube, por FacebookLive y por la aplicación Zoom.

Enlace YouTube para Online: https://youtu.be/8Sy29psXvzg

Enlace Zoom: https://zoom.us/j/98393784181

De la mano de Fernando Lillo realizaremos un delicioso recorrido por la rica ciudad romana de Pompeya antes y después de la erupción del Vesubio. Pompeya amanece radiante, una jornada en la vida cotidiana de los pompeyanos ajenos todos a la amenaza del Vesubio que acabaría con ellos. Descubre muchas curiosidades de la vida en Pompeya y, sobre todo, que no eran tan diferentes de nosotros.

lunes, julio 12, 2021

Taller pequeños gladiadores con Gallecia Viva en la Torre de Hércules

El viernes 9 de julio hice un Taller de pequeños gladiadores con Gallaecia Viva en el incomparable marco de La Torre de Hércules. Disfrutamos mucho con la escuela de gladiadores y con la elaboración de lucernas y relieves gladiatorios.


miércoles, febrero 03, 2021

Diario de un confinado y otras estampas, libro de José Juan Morcillo con ilustraciones de JM Nieto

 

He de confesar que antes de abrir Diario de un confinado y otras estampas de José Juan Morcillo (Chamán Ediciones, 2020) me embargaba cierto temor. ¿Me afectaría su lectura de algún modo después de casi un año de aquel funesto confinamiento? ¿Iba a revivir la tristeza, desesperación y melancolía que sentí en aquellos meses? Mis recelos pronto se mostraron infundados y me descubrí disfrutando de las columnas periodísticas o estampas publicadas en La Tribuna de Albacete y en el blog del autor. Bien es cierto que los textos transmiten la monotonía y los sinsabores de estar prácticamente encerrado y hay momentos de profunda desazón, pero también contiene brotes de esperanza, como balcones abiertos a la vida. La prosa de José Juan consigue atrapar el instante o la anécdota puntual y prosaica para elevarla a un nuevo estado poético a través de una literatura creadora de nueva vida. Al Diario acompañan magníficas ilustraciones en blanco y negro de JM Nieto, conocido por su trabajo como humorista gráfico e ilustrador en ABC. Aquí alterna la soledad y la tristeza evocada en balcones de figuras solitarias o tétricas imágenes de gente anónima con mascarilla, con otras de esperanza y libertad, captando a la perfección la intención de los textos. Mi preferida es la que muestra un balcón que parece salir de la cabeza creadora del autor en el que contrasta la lluvia exterior que arrecia con un suelo interno tapizado de alegres margaritas.

Fatigado con la sucesión de días de encierro entreverados por los progresivos paseos por la playa, que aportan oxígeno a la pesada atmósfera de la monotonía, el lector pasa a la segunda parte del libro en el que se agradece la variedad temática de una selección de columnas de los más diversos temas en los que de nuevo la pluma del autor nos hace volar de la noticia cotidiana o la estancia en un lugar concreto a lo más íntimo de su ser. Una de mis preferidas es la preciosa ensoñación de la magistral estampa titulada “Visión nocturna” en la que a partir de medianoche el Parque del Buen Retiro se puebla de personajes literarios fantasmales, una vez echado el cierre de las casetas de la Feria del Libro.

En suma, un libro altamente recomendable y de gran calidad literaria y artística que nos hace reflexionar sobre los duros momentos recientemente vividos a la par que nos anima a continuar disfrutando de una rica existencia que se fije en los detalles cotidianos de la vida para transformarlos a través de la palabra literaria.

martes, enero 19, 2021

Un día en Pompeya en Zenda libros de la mano de Arístides Mínguez

Arístides Mínguez en su blog La cueva del fauno ha hecho una hermosa reseña de mi libro Un día en Pompeya.

Un día en Pompeya es un soplo de brisa en estos tiempos aciagos de pandemia y confinamiento. Una ventana abierta al viaje, a las entrañas de la Historia, a la vida.

Léelo completo aquí.

https://www.zendalibros.com/un-dia-en-pompeya-de-fernando-lillo/


Un día en Pompeya, de Fernando Lillo

Un viaje apasionante a las entrañas de la historia